Wezwanie akcjonariuszy

Wezwanie akcjonariuszy

Zarząd Spółki akf leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Siennej 73, 00-833 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.